Move to the text

List of fishermen's cooperative associations

List of lists of fishermen's cooperative associations in Tokushima

Association name Address T E L F A X
shishikui 775-0501 Shishikuiura, Kaiyo-cho, Kaifu-gun character original Kaji 1-2 frontage 0884-76-3101 0884-76-3004
*ura 775-0301 14-1, Yamashita, Tomoura, Kaiyo-cho, Kaifu-gun 0884-73-0011 0884-73-0583
Asakawa 775-0101 Asakawa, Kaiyo-cho, Kaifu-gun character entrance 1-8 0884-73-1305 0884-73-1239
Mugi-cho 775-0006 Mugi-cho, Kaifu-gun larger section of a village Nakamura 83, Odo 0884-72-0012 0884-72-2328
The Mugi east 775-0013 Mugiura, Mugicho, Kaifu-gun character shrine no book 268-4 0884-72-1141 0884-72-1140
Hiwasacho 779-2304 16-1, Harano, Hiwasaura, Minami-cho, Kaifu-gun frontage reclaimed land 0884-77-1255 0884-77-2465
Kiki 779-2108 347, Kiki, Minami-cho, Kaifu-gun 0884-78-1166 0884-78-1168
Nishiyuki 779-2102 Minatomachi, Minami-cho, Kaifu-gun character west 29 0884-78-0024 0884-78-1302
Higashiyuki 779-2104 Higashiyuki, Minami-cho, Kaifu-gun character Motomura 127-1 0884-78-1188 0884-78-1189
Shiwagi no valley 162-1 in the 779-2105 Shiwagi, Minami-cho, Kaifu-gun character 0884-78-1122 0884-78-0569
Abe 779-2106 7, Abu, Minami-cho, Kaifu-gun frontage 0884-78-1180 0884-78-0206
Izari 779-2107 301-2, Izari, Minami-cho, Kaifu-gun 0884-78-1185 0884-78-0512
Ishima 774-1760 Ishimacho, Anan-shi Seto 89 0884-33-1271 0884-33-1274
Tsubaki stay 779-1740 Tsubakidomaricho, Anan-shi Kobuki riverbank 47 0884-33-1202 0884-33-0052
Anami 779-1740 Tsubakidomaricho, Anan-shi Kobuki riverbank 47.48 address 0884-33-1212 0884-33-1213
Tachibanacho 774-0023 162, Higashinakahama, Tachibanacho, Anan-shi 0884-27-0456 0884-28-1061
Nakabayashi 774-0016 Nakabayashicho, Anan-shi God of wealth Beach 1 0884-22-0509 0884-22-0843
Fukumura Beach 105-1 under 774-0005 Mukaibaracho, Anan-shi 0884-22-0105 0884-22-7760
The Anami center 779-1112 Nakagawachoirogashima, Anan-shi salt ke saki 22-1 0884-42-0740 0884-42-3372
Wadashima 773-0025 Shimacho, Ichiwada, Komatsushima character west direction of the shore 10-33 0885-37-1621 0885-38-2457
Komatsushima 773-0005 1-15, Minamikomatsushimacho, Komatsushima-shi 0885-33-1122 0885-33-2011
Tokushima-shi 770-8002 Tsudamachi, Tokushima-shi first town 1-11 088-662-0550 088-662-0542
Tatsumi, Tokushima-shi 770-8002 Tsudamachi, Tokushima-shi third town 6-12 088-662-0262 088-662-0262
The Tokushima-shi first 770-0003 Kitatamiya, Tokushima-shi first town 10-2 088-631-6710 088-635-6224
oshincho 771-1151 Oujinchofurukawa, Tokushima-shi character east 105 088-641-0014 088-678-4448
Sumiyoshi, Tokushima-shi 770-0861 2-8-36, Sumiyoshi, Tokushima-shi 080-8633-0829 088-624-7566
*higashi 770-0874 5-5-81, Minamiokinosu, Tokushima-shi 088-664-0421 088-664-0481
Kawauchi 771-0101 316, Asahino, Kawauchicho, Tokushima-shi frontage 088-665-0402 088-665-0419
Nagahara 771-0215 Toyooka, Matsushige-cho, Itano-gun character Tsuru Ashida 113 088-699-2053 088-699-2530
Otsu 772-0035 Otsuchoyagura, Naruto-shi character beach no hand 1-3 088-685-3667 088-699-2876
Satonoura 772-0021 Satorachousatoura, Naruto-shi character Emi Kotobuki 563-2 088-686-2737 088-685-9557
New Naruto 772-0053 Narutochotosadomariura, Naruto-shi character Tosa stay 181-2 088-687-0855 088-687-0684
Naruto-cho 772-0053 70-3, Fukuike, Narutochotosadomariura, Naruto-shi 088-687-0750 088-687-1501
shitsu** 771-0368 Setochomuro, Naruto-shi character Motomura 64-1 088-688-0591 088-688-0591
doura 771-0361 Setochodounoura, Naruto-shi character sending goods from neighboring districts two 282-4 088-688-0533 088-688-0574
North stay 771-0364 Setochokitadomari, Naruto-shi character north stay 209-6 frontage 088-688-0131 088-688-0170
Back to TOP